Uwaga:
Wiadomość jest przeznaczona tylko dla jej adresata. Dostęp osób trzecich do tej wiadomości jest zabroniony. Jeśli nie jest Pan/i adresatem niniejszej wiadomości, informujemy, że jej rozpowszechnianie, kopiowanie, rozprowadzanie lub inne działanie o podobnym charakterze jest zabronione i może być nielegalne. Prosimy o poinformowanie nadawcy oraz usunięcie wiadomości bez otwierania załączników.

Note:
This message is intended only for the recipient named above. Access to this message by anyone else is prohibited. If you are not the intended recipient, you are hereby notified that any dissemination, distribution or copying of, or any similar action with respect to this message is prohibited and may be illegal. Please notify the sender of the receipt of this message and delete it without opening the attachments.Spełniając obowiązek informacyjny wobec właścicieli danych osobowych, informujemy, że Państwa adres e-mailowy przetwarzany jest w naszej firmie Tropical Tadeusz Ogrodnik w celach komunikacji, na podstawie art.6 ust.1 lit.f) RODO.

Ww. firma jest administratorem Państwa danych osobowych i mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, uzupełniania, sprostowania, żądania zapomnienia, przenoszenia lub ograniczenia przetwarzania, a także posiadają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Prawa należy realizować pod adresem mailowym . Pełna treść obowiązku informacyjnego znajduje się poniżej.To fulfill the information obligation towards personal data owners, we inform you that your e-mail address is processed in our company Tropical Tadeusz Ogrodnik for communication purposes, pursuant to Article 6(1)(f) of GDPR.

The above mentioned company is the controller of your personal data and you have the right to access your data, to correct and supplement them, request that your personal data be forgotten, transfer them or limit their processing, and you have the right to object to the processing. The rights should be exercised via e-mail: . The full content of the information obligation can be found below.Obowiązek informacyjny
Niniejszy dokument został sporządzony w celu spełnienia obowiązku informacyjnego wynikającego z art.13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) nr 2016/679 z dnia 27.04.2016r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L119 z 4.05.2016) dalej RODO.

§1. Administrator danych osobowych

Tropical Tadeusz Ogrodnik, NIP: 648-171-86-06, z siedzibą w Chorzowie (41-507), ul. Opolska 25 informuje, że jest administratorem danych osobowych zatrudnionych pracowników oraz klientów i kontrahentów.
Dane kontaktowe, związane z ochroną danych osobowych:
- e-mail:
- telefon: 32 249 92 10 w. 113
- listownie: Chorzów 41-507, ul. Opolska 25

§2. Dane osobowe

Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej;

§3. Uprawnienia związane z przetwarzaniem danych

Każdy właściciel danych osobowych ma prawo do żądania od firmy Tropical Tadeusz Ogrodnik dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Zakres przetwarzanych danych osobowych wynika z obowiązujących przepisów prawa i dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej RODO). Tropical Tadeusz Ogrodnik informuje również o prawie wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, zgodnie z zapisami Ustawy o ochronie danych osobowych w przypadku stwierdzenia przetwarzania tych danych niezgodnie z obowiązującym prawem krajowym i europejskim. Organem Nadzoru jest Urząd Ochrony Danych Osobowych w Warszawie, ul. Stawki 2.

§4. Zakres przetwarzania danych

Zakres przetwarzanych danych osobowych klientów i kontrahentów wynika z obowiązujących przepisów prawa i dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1 lit. b) RODO. Podanie danych w celu realizacji umowy handlowej lub umowy kupna-sprzedaży lub realizacji usługi jest konieczne i nie podanie ich uniemożliwia jej realizację, wystawienie faktury czy dochodzenie ewentualnych roszczeń. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres wymagany przepisami prawa. Dane osobowe przetwarzane są także przez firmę Tropical Tadeusz Ogrodnik w celach realizacji uzasadnionego interesu Administratora, jakim jest kontakt, przetwarzane są w oparciu o art.6 ust.1 lit.f) RODO, a zakres zależy od formy kontaktu. W przypadku poczty mailowej przetwarza się adresy mailowe oraz imię, nazwisko lub nazwę nadawcy/adresata, a także treści wiadomości, które mogą zawierać dane osobowe. W przypadku telefonu służbowego przetwarza się imię, nazwisko lub nazwę oraz numer telefonu, a także treść wiadomości tekstowych. W ramach uporządkowania korespondencji przetwarza się dane osobowe w książkach nadawczych oraz dzienniku korespondencyjnym, tj. data, imię, nazwisko, adres, osoba wg rozdzielnika, podpis. Administrator zobowiązuje się do zastosowania technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa pozwalających odpowiednio chronić Państwa dane osobowe.

§5. Przekazywanie danych podmiotom trzecim

Odbiorcy Pani/Pana danych osobowych są tylko i wyłącznie określeni w przepisach prawa. Ww. dane nie są nikomu udostępniane bez zgody osoby, której dane dotyczą, chyba że udostępnienie wymagane jest dla załatwienia sprawy w uzasadnionym interesie Administratora. W zakresie obsługi technicznej korespondencji dane są udostępniane Poczcie Polskiej, kurierom, dostawcom usług hostingowych, operatorom telekomunikacyjnym.
Top

This website uses cookies to provide customized services on the highest level, including statistics services, and to adjust the content to the User’s individual preferences, under the terms and conditions of Cookies Policy. You can set the conditions of storage and access to cookies in the settings of your browser.